GENBRUG

Skive Kommune er en stor bidragyder til Danmarks demokratiske historie.

 

Det bør resten af Danmark vide!

 

Henning Linderoth

LÆSERBREVE

Når man som jeg, har været optaget af det politiske liv i en menneskealder - så opdager man, at noget af det man har sagt og tænkt - kunne være interessant at få frem igen i dag!

Læserbrevet her blev bragt i Skive Folkeblad i 2009. Nogle beboere overvejede den gang at oprette en friskole i Glyngøre, men det blev ikke til noget!

I dag er det sådan, at 109 elever går i Glyngøre Skole, der har elever fra 0. til 6. klasse. De ældste elever går i Roslev eller på en skole på Mors. Det koster Skive Kommune ca. 4,5 mio. at sende eleverne udenfor kommunen og hertil skal føjes - transportudgifterne fra Glyngøre til Roslev.

Med moderne teknologi er det ingen problem at flytte viden fra Glyngøre til Roslev eller omvendt!

SoSu-skolen i Skive flytter i dag viden fra Skive til Thisted. Mange steder i Verden sker det i øget omfang - helt fra 0. klasse og til universitetsgrader.

 

Jeg har selv arbejdet med fjernundervisning - med PD-studerende over hele verden fra Jebjerg til Verden.

 

Da jeg var lektor i IT-didaktik på Skive Seminarium, var jeg leder af et FUIP-projekt i 2000, hvor vi gik med elever fra Glyngøre Skole og lavede undervisning om macomasamfundet (lavtvandssamfundet).

 

Vi kunne gå på stranden og lagde websider direkte på nettet - www.limfjordsnet.dk Vi flyttede viden fra stranden i Glyngøre til Verden.

Det samme var jeg leder af på Skivehus Skole.

 

Hvorfor bruge tid på at flytte mennesker, når man kan flytte viden!

 

Kun fantasien sætter grænser.

”Flyt viden og ikke mennesker”.

Det nuværende byråd har taget en af de mest smertelige beslutninger, der kan overgå et lokalsamfund - skolenedlæggelse. Glyngøre har mistet sin overbygning, der på sigt kan få nedlæggelseskonsekvenser. De ældste elever skal flyttes til Roslev - og dér klap-per man selvfølgelig i sine små hænder.

Tilbage står et splittet samfund. Hvilken betydning får det for børnene og især de unge? Glyngøres overbygningselever skal flyttes hver dag til et andet område, netop i en periode, hvor de er mest påvirkelige.

Forældrenes reaktioner har ikke manglet. De vil som ansvarlige forældre protestere mod en handling, der måske kan skabe problemer for deres børn. Nogle handler og etablerer en friskole, sådan som loven om frie skoler giver mulighed for.

Andre ansvarlige forældre vil se tiden an og lade det nye få en chance.

Det ser jo egentlig ret fredelig ud!

Men det fundament, som disse ansvarlige forældre har handlet på, var ikke fredelig. Alle forældre og borgere i Glyngøre forsøgte at bevare overbygningen og kæmpede hårdt for det, men Skive byråd ville noget andet! Kun Borgerplatform og Det Radikale Venstre ville udskyde beslutningen. De ville vinde tid og se, om der kunne være andre løsninger. Men nej! Et stort flertal fra venstre- og højrefløjen tog den smertelige be-slutning.

Glyngøre har hermed fået ikke to, men tre skoler.

De har fået en folkeskole uden overbygning, en friskole og en overbygningsskole, der hver dag skal flyttes til en anden folkeskole og retur. Det er i sig selv en miljøbelastning!

Tre små enheder er skabt! Glyngøres elever vil fremover se sig selv som tilhørende en af disse enheder - også når de alle er ”hjemme” i Glyngøre.

Ser man på reaktionerne i bl.a. læserbreve og artikel i lærernes fagblad Folkeskolen fra beboerne i Glyngøre, så tyder meget på, at denne opsplitning ikke vil gå fuldstændig smertefrit. Nu retter man skytset mod hinanden, medens de besluttende politikere er glemt! Borgerne skal selv arbejde ihærdigt for at holde sammen på byens unge - meget kan nemt gå galt.

I en ikke fjern fremtid vil folkeskolen i Glyngøre måske få så få elever, at dens eksistens vil være truet og en yderligere flytning og en lukning vil kunne komme på tale.

Det er synd, at Skive Byråd ikke havde mod til at udskyde beslutningen. De vil nok sva-re, at de har prøvet alle muligheder. Ja! Måske har de ret, hvis man medtager de for-udsætninger, som de har givet sig selv og de meget snævre rammer og muligheder re-geringen og Dansk Folkeparti overlader til den kommunale skoleforvaltning.

Ved den borgerlige regerings magtovertagelse i 2001 lovede de en ny værdipolitik. De har holdt ord! På et institutionelt samfundsområde, som alle skal igennem – skolen – har de med stor gennemslagskraft indført den mest omsig- og indgribende værdipolitik til dato. De absolut største kerneord i skolen og undervisningssystemet i dag er læring og kompetence. Disse to begreber omhandler den enkelte person og er værdisat højt, der hvor man ønsker at gennemføre en individualistisk værdipolitik. Vores fælles skole og uddannelsessystem har de udnyttet som instrumentet. Med begreberne som grundlag kan man nu gennemføre en række nationale individualistiske test – helt fra børnehaven og frem til voksenalderen. Du kan endda som voksen få testet din real-kompetence. Så ved vi, hvem du er!

Betingelserne for ens standardiserede test er, at rammerne er identiske – derfor flytningen af overbygningseleverne fra Glyngøre til Roslev.

Men! Argumenterne har været, at det er økonomisk for dyrt at fastholde to overbyg-ninger i den gamle Sallingsund kommune. Måske skulle man tilføje: Hvis vi skal fastholde den omsiggribende testkultur.

Hvis byrådet ellers har mod til at erkende, at Skive kommune ligger yderst i EU, yderst i Danmark og yderst i regionen, og derved får sværere og sværere ved at gøre rammerne identiske sammenlignet med en række større og mere centraltbeliggende kommuner, så kunne de måske begynde at tænke anderledes. Det anderledes ville f.eks. være ”ikke at flytte mennesker, men at flytte viden”, hvilket betyder, at overbygningsele-verne en del af tiden modtager og besvarer undervisningsprojekter gennem elektroni-ske medier. Det vil samtidig bidrage til en grønnere politik, da eleverne ikke skal flyttes.

Det samfund der tordner frem er et netværkssamfund, hvor mennesker hele tiden må interagerer med teknologi og hinanden. Et lærerteam behøver ikke konstant at være i nærheden af eleverne for at være nærværende og tilrettelægge læreprocesser, der er tilpasset et fællesskab i Glyngøre, eller andre steder i Skive kommune. Havde man mod til det, så kunne man i stedet for at nedlægge overbygninger oprette nye.

I samme tempo som man investerer i elektroniske tavler, der fastholder eleverne i klasserummet, så skulle man investere i elektroniske videokonference- og bærbare kommunikationssystemer, så overbygningselever i Glyngøre kunne arbejde sammen med overbygningselever på Skivehus og Hem skoler om et fælles projekt med et fælles lærerteam. Det er læreprocesser, som en del af de bedste elever i begrænset omfang allerede selv har etableret, men som Skive skolevæsen burde udbygge og anvende til alle.

Hvis du også tør se fremad og har mod og tillid til, at vi i fællesskab kan opbygge en anden værdipolitik, hvor vi i stedet for individualistisk test laver en integreret skolepolitik, hvor vi ”flytter viden og ikke mennesker” - der samtidig er en grønnere politik og som kan fastholde et højt serviceniveau i yderområderne – så skal du stemme på den radikale liste....

 

EFTERORD.

Meget af det, der skete i Glyngøre, kan nemt ske for andre landsbysamfund. Det er på tide, at der kommer andre kreative tanker på banen.

 

Ønsker du kreative løsninger ...

 

 

Så skal du stemme på ”En radikal stemme, der arbejder”.

 

Forhv. Seminarielektor og Ph.D.-stud..

KANDIDAT TIL SKIVE BYRÅD.

Sæt X ved Linderoth

Den radikale liste B

Se: www.kv17-linderoth.dk

Henning Linderoth

Præstegårdsvej 29

7870 Roslev

PRIVAT

Politik

POLITIK